انجام مطالعات واکسن نوا فلو پاد

انجام و گزارش مطالعات صورت گرفته فیلدی واکسن نوا فلو پاد 503 در فارمهای مرغ مادر توسط سازمان دامپزشکی کل کشور و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

نتایج حاصل از مطالعه فیلدی به انجام رسیده  توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در فارم مرغ مادر گوشتی نشان دهنده کارایی واکسن در القای  تیتر بسیار مناسب آنتی بادی و نیز بی خطری کامل واکسن بدون  عوارض جانبی در مرغ های مادر مورد آزمایش بود 

بالا